21 ΙΟΥΛΙΟΥ

1.Συμεὼν ᾿Εμέσης τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ καὶ τοῦ σὺν αὐτῷ συννηστευτοῦ ᾿Ιωάννου (590).
2.᾿Ιούστου καὶ Ματθαίου.
3.Θεοφίλου καὶ Τροφίμου ἱερομαρτύρων.
4.᾿Ακακίου μάρτυρος ἐν Κωνσταντινουπόλει (ΡΔ).
*
5.᾿Ιεζεκιὴλ προφήτου (6ος αἰὼν π.Χ.) (Ρ) (ΡΔ) (στὸ Ε: 237).
6.Τριῶν ἐν Μελιτηνῇ μαρτύρων.
7.Εὐγενίου μάρτυρος.
8.Θεοδώρου καὶ Γεωργίου μαρτύρων.
9.Παρθενίου ᾿Επισκόπου Ραδοβυζίου (Α).
10.᾿Ελευθερίου τοῦ Ξηροῦ Λόφου (ΡΔ).
11.Μελετίου, ᾿Επισκόπου Κίτρους ἱερομάρτυρος καὶ ᾿Εθνομάρτυρος (1821) [῾Αγιολόγιον Τσολακίδου].
12.᾿Ονουφρίου τοῦ Σιωπηλοῦ τοῦ Κιέβου (12ος αἰών) (Ρ) (Α).
13.᾿Ονησίμου τοῦ ᾿Εγκλείστου τοῦ Κιέβου (13ος αἰών) (Ρ) (Α).
14.῎Αννης (ἐν σχήματι ᾿Αναστασίας) μητρὸς ῾Αγίου Σάββα Σερβίας (1200) (ΡΔ) (Σε).
15.῎Αννης τοῦ Κασίν, (᾿Ανεύρεσις λειψάνων) (1649) (ΡΔ).
16.Βίκτωρος μάρτυρος τοῦ ἐν Μασσαλίᾳ (304) (Α).
17.Πραξέδης τῆς Ρωμαίας (164).