20 ΙΟΥΛΙΟΥ

1.᾿Ηλιοὺ τοῦ Θεσβίτου (9ος αἰὼν π.Χ.).
*
2.᾿Ηλιοὺ Α΄ Πατριάρχου ῾Ιεροσολύμων ὁμολογητοῦ (512).
3.Σαλώμης μάρτυρος ἐν ῾Ιερουσαλὴμ (Α) (Γε).
4.Φλαβιανοῦ Β΄ Πατριάρχου ᾿Αντιοχείας ὁμολογητοῦ (518) (ΡΔ) (Ρ) (Α).
5.᾿Αβραὰμ ἢ ᾿Αβραμίου τοῦ Γκαλὶτς μαθητοῦ τοῦ ἁγίου Σεργίου Ραντονὲζ (1375) (ΡΔ) (Ρ) (Α).
6.᾿Ηλιοὺ Σαβχαβάτζε ἐν Γεωργίᾳ (1907).
7.᾿Αθανασίου τοῦ Μπρέστ-Λιτὸφσκ (ἀνεύρεσις λειψάνων) (1649).
8.Λυδίας μετὰ τῶν στρατιωτῶν ᾿Αλεξίου καὶ Κυρίλλου τῶν νεομαρτύρων ἐν Ρωσσίᾳ (1928) (ΡΔ).
9.Φιλοσόφου (᾿Ορνάτσκυ) ἱερέως καὶ τῶν σὺν αὐτῷ νεομαρτύρων ἐν Ρωσσίᾳ (1918) (ΡΔ).
10.᾿Ιουβεναλίου διακόνου ἱερομάρτυρος ἐν Ρωσσίᾳ (1918) (ΡΔ).
11.Σύναξις Ρώσσων ἁγίων ἐν Γαλλίᾳ τελειωθέντων·
α) Δημητρίου (Κλεπίνιν) πρεσβυτέρου.
β) Μαρίας μοναχῆς (Σκόμπτσοβας). γ) Γιούρι (Σκόμπτσωφ) υἱοῦ Μαρίας. δ) ᾿Ηλιοὺ (Φονταμίνσκυ).
ε) ᾿Αλεξίου πρωθιερέως ἐν ῾Υζὶν Σαβοΐας (Οἰκουμ. Πατρ. 2004).
12.᾿Εθελγουΐδας, χήρας τοῦ βασιλέως ᾿Αλφρέδου τοῦ Μεγάλου (9ος αἰών) (ΡΔ) (Κ).
13.Βούλμαρ τοῦ ἀσκητοῦ ἐν Σαμὲρ τοῦ Μπουλοναὶ (710) (Ρμ).