18 ΙΟΥΛΙΟΥ

1.Αἰμιλιανοῦ μάρτυρος τοῦ ἐν Δορυστόλῳ Ρουμανίας (Σιλίστρᾳ) (363).
2.῾Υακίνθου ᾿Αμάστριδος μάρτυρος (4ος αἰών).
3.Παμβὼ Νιτρίας (4ος αἰών).
5.Μαρκέλλου μάρτυρος.
6.Δασίου καὶ Μάρωνος μαρτύρων ἐν Ρουμανίᾳ (Ρο).
7.Στεφάνου Β΄ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
8.Παύλου, Θεῆς καὶ Οὐαλεντίνης μαρτύρων ᾿Απ. Διακον.) 18/7.
*
4. ᾿Αθανασίου Κλύσματος μάρτυρος.
8.᾿Ιωάννου Μητροπολίτου Χαλκηδόνος.
9.᾿Ονησιφόρου Κύπρου.
10.Βαρλαὰμ ἀναχωρητοῦ ἐν ᾿Αντιοχείᾳ (Α) (Αρ).
11.Κοσμᾶ ἱερομάρτυρος ἐν Μράβαλμτα Γεωργίας (1630) (Α) (Γε).
12.᾿Ελισάβετ Ρωμανώφ, μεγάλης Δουκίσσης τῆς Ρωσσίας, τῆς μαρτυρησάσης μετὰ Βαρβάρας μοναχῆς (1918) (5/7 με Π.Η.).
13.᾿Ιωάννου τοῦ Κιέβου τοῦ Καρτερικοῦ (1160) (ΡΔ) (Ρ) (Α).
14.Παμβὼ τοῦ Κιέβου τοῦ ῾Υπάκουου (13ος αἰών) (ΡΔ) (Ρ) (Α).
15.Λεοντίου τοῦ Χαρικὼβ (Νόβγοροντ) (1492) (ΡΔ) (Ρ) (Α).
16.Φρειδερίκου ᾿Επισκόπου Οὐτρέχτης ῾Ολλανδίας (9ος αἰών) (ΡΔ).
17.᾿Αρνοὺ (Arnould) ἐν Γαλλίᾳ (Γ).