17 ΙΟΥΛΙΟΥ

1.Μαρίνης μεγαλομάρτυρος τῆς καὶ Μαργαρίτας λεγομένης ἐν Δύσει (4ος αἰών).
2.Σπεράτου, Ναρτζάλου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων ἐν Σίλῃ ᾿Αφρικῆς.
*
3.Μαρίνης ἢ Μαργαρίτας ὁσίας τῆς Σικελῆς (Μητερικὸν).
4.Εὐφρασίου ᾿Επισκόπου ᾿Ιωνοπόλεως (Ε).
5.Λαζάρου Γαλησίου ὅρους (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων).
6.Εἰρηνάρχου ἡγουμένου τοῦ Σολόφκυ (1628).
7.Λεωνίδου τοῦ Οὐστνεντούμσκ (Βολόγκντα) (1654).
8.Σύναξις Φωτιστῶν τῶν Σλάβων ἤτοι Κυρίλλου, Μεθοδίου, Κλήμη, Σάββα, ᾿Αγγελαρίου, Γκόραζντ καὶ Ναούμ.
9.Πέτρου, Μητροπολίτου Δαμπροβοσνίας (Σ) (Ε).
10.Σάββα, ᾿Επισκόπου Γκορνιο Καρλοβικίου (Σ) (Ε).
11.Κενὲλμ πρίγκηπος Οὐαλλίας, μάρτυρος (821) (Κ) (ΡΔ).
12.Νικολάου τοῦ Β΄ Τσάρου, ᾿Αλεξάνδρας Τσαρίνας, ᾿Αλεξίου Τσάρεβιτς καὶ τῶν Μεγάλων Δουκισσῶν ῎Ολγας, Τατιανῆς, Μαρίας καὶ ᾿Αναστασίας καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτυρησάντων (1918) (Ρ) (ΡΔ) [᾿Αναγνωρισμένοι μόνον ἀπὸ τὸ Ρωσσικὸν Πατριαρχεῖον καὶ τοὺς Ρώσσους τῆς Διασπορᾶς] (4/7 Π.Η.).
13.Αλβανοῦ πρωτομάρτυρος τῆς Βρεττανίας (305) (Χ. Κομοδάτου, οἱ ἅγιοι τῶν Βρεττανικῶν νήσων).