16 ΙΟΥΛΙΟΥ

1.᾿Αθηνογένους ᾿Επισκόπου Πηδαχθόης ῾Ηρακλειουπόλεως ἱερομάρτυρος (311).
2.Φαύστου μάρτυρος.
3.Δέκα καὶ πέντε χιλιάδων μαρτύρων ἐν Πισιδίᾳ.
4.᾿Αντιόχου μάρτυρος ἰατροῦ τοῦ ἐν Σεβαστείᾳ (4ος αἰών).
*
5.᾿Αθηνογένους μάρτυρος
6.᾿Ιουλίας μάρτυρος τῆς ἐν Κορσικῇ (440 ἢ 613) (Ρ) (Α)
7.Παύλου καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ Χιονίας (Θέας) καὶ ᾿Αλεφτίνης (Βαλεντίνης) ἐν Καισαρείᾳ Παλαιστίνης (308).
8.Σεραφείμ, Θεογνώστου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς νέων ἱερομαρτύρων ἐν
῎Αλμα-῎Ατα (Μογγολίας) μαρτυρησάντων (1921) (ΡΔ).
9.Χέλιερ μάρτυρος τῆς ῾Υερσέης ᾿Αγγλίας (6ος αἰών) (ΡΔ) (Κ).