14 ΙΟΥΛΙΟΥ

1.᾿Ακύλα καὶ Πρισκίλλης ἀποστόλων ἐκ τῶν Ο΄ (1ος αἰών).
2.᾿Ιούστου μάρτυρος ἐν Ρώμῃ.
3.᾿Ονησίμου μοναχοῦ ἐν Μαγνησίᾳ (4ος αἰών) (Ε).
4.᾿Ιωσὴφ ᾿Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης (832) (Α).
5.᾿Ακύλα καὶ ᾿Ιλαρίου μαρτύρων.
6.Πέτρου ᾿Επισκόπου Κρήτης, ῾Ιερομάρτυρος, τοῦ νέου καὶ τεσσάρων νεομαρτύρων ἐκ Κισσάμου (Κρητικὸν Πανάγιον).
7.῾Ηρακλείου μάρτυρος.
8.Νικοδήμου ἁγιορείτου (1809).
*
9.᾿Εμμανουὴλ, ᾿Ανεζίνας, Γεωργίου καὶ Μαρίας νεομαρτύρων ἐν Κρήτῃ (Κρητικὸν Πανάγιον).
10.᾿Ελλίου (Gellius) μοναχοῦ, ἐν Αἰγύπτῳ (4ος αἰών).
11.Στεφάνου ἡγουμένου Μαχρίχσχης καὶ Βολόγκντα (1406) (ΡΔ) (Ρ).
12.᾿Ιωάννου μάρτυρος ἐν Μὰρβ Τουρκμενιστὰν (11ος αἰ) (Α) (Αρ)
13.Μαρκελλίνου ἱερέως ἐν ῾Ολλανδίᾳ (ΡΔ).