13 ΙΟΥΛΙΟΥ

1.Σύναξις ἀρχαγγέλου Γαβριήλ (Α).
2.Στεφάνου τοῦ Σαββαΐτου (794).
3.Γολινδοὺχ Περσίας, μάρτυρος τῆς ἐν τῷ ῾Ιερῷ Βαπτίσματι, Μαρίας (Α) (Ε).
*
4.Σιρίας μάρτυρος τῆς ἐκ Κουρδιστάν (Α).
5.Σάρρας ἡγουμένης Σκήτης ἐν Λιβύῃ (370) [εἰς ἄλλους καὶ 2/1].
6.῾Ηλιοφώτου, ᾿Επαφροδίτου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς.
7.Σεραπίωνος μάρτυρος (205).
8.Μαρκιανοῦ ᾿Ικονίου, μάρτυρος (258).
9.Σύναξις ἁγιασθέντων ἐν τῇ μονῇ Χιλανδαρίου ῎Αθῳ
10.Κωνσταντίνου ᾿Οπριζὰν τῆς Ζιλάβας Ρουμανίας νεομάρτυρος (1959) (ΡΔ) (Ρο).
11.᾿Ιουλιανοῦ ᾿Επισκόπου Κενομανῆς (Le Lans) ἐν Γαλατίᾳ (1ος αἰών) (ΡΔ) (Κ).
12.Μιλδρέδης (Νιμδςεδ) ἡγουμένης Θανέτ, ᾿Αγγλίας (700) (ΡΔ) (Κ).
13.᾿Ιούστου (Κυστ) μοναχοῦ ἐν Κορνουάλῃ (5ος αἰών) (Κ).
14.᾿Ανακλήτου τοῦ ᾿Αθηναίου πάπα Ρώμης (1ος αἰών) (Ρμ).
15.᾿Ανάμνησις τῆς Δ΄ ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικῆς Συνόδου (13-19 ᾿Ιουλίου).