10 ΙΟΥΛΙΟΥ

1.Τεσσαράκοντα πέντε μαρτύρων ἐν Νικοπόλει ᾿Αρμενίας ἐν οἷς Λεοντίου, Μαυρικίου, Δανιήλ, ᾿Αντωνίου, ᾿Αλεξάνδρου, ᾿Ανικήτου, Σισινίου, Μηναίου καὶ Βελεράδου (319).
2.Βιάνορος καὶ Σιλουανοῦ μαρτύρων ἐν Πισιδίᾳ (4ος αἰών).
3.᾿Απολλωνίου Σάρδεων μάρτυρος (3ος αἰών).
4.Τῶν ῾Αγίων πατέρων τῆς Νιτρίας τῶν μαρτυρησάντων ἐπὶ Θεοφίλου Πατριάρχου ᾿Αλεξανδρείας (398).
*
5.Παρθενίου καὶ Εὐμενίου τοῦ Κουδουμᾶ.
6.᾿Ιωσὴφ νεοϊερομάρτυρος τοῦ ἐν Δαμασκῷ (1860 ἢ 1866) (Α) (Αρ).
7.Νικοδήμου μοναχοῦ νεομάρτυρος τοῦ ἐν Νέᾳ Σκήτῃ ῎Αθῳ (1722).
8.Γρηγορίου ᾿Επισκόπου ῎Ασσου ἐν Μυτιλήνῃ (Ρ) (ΡΔ) (Ε).
9.᾿Αντωνίου τοῦ Κιέβου (1073).
10.Σιλουανοῦ μοναχοῦ τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος-14ος αἰών) (Ρ).
11.Βασιλείου ᾿Επισκόπου Ρυαζάν (1295).
12.Φηλικίτας (Εὐτυχίας) μάρτυρος καὶ τῶν 7 υἱῶν αὐτῆς Φελίτσε, ᾿Ιανουαρίου, Βιταλίου, Σιλουανοῦ, ᾿Αλεξάνδρου, Φιλίππου, καὶ Μαρτιάλου, μαρτύρων ἐν Ρώμῃ (167) (Ρμ).
13.1η Κυριακή μετὰ τὴν 10η ᾿Ιουλίου σύναξις τῶν νεομαρτύρων Νεοφύτου ᾿Αμοργινοῦ (1558), ᾿Ιωνᾶ Περίου (1562), Νεοφύτου Φαξοῦ (1609), ᾿Ιωνᾶ Γαρμπῆ Νισυρίου (1532), Παρθενίου Φιλιππουπολίτου (1696) (Οἰκουμ. Πατριαρχείου).
14.᾿Αμαλίας (Amelberg) εὐγενὴς μοναχὴ ἐν Βραβάνδῃ (Βρυξέλες) (640) (Orthodox Tradition Vol. Χ,4).