11 ΙΟΥΛΙΟΥ

1.Εὐφημίας Χαλκηδόνος (Θαῦμα) (451).
2.Κινδαίου Παμφυλίας μάρτυρος (3ος-4ος αἰών).
3.Μαρκιανοῦ ᾿Ικονίου μάρτυρος.
4.Μαρτυροκλέους μάρτυρος.
5.Λέοντος τῆς Μάνδρας.
6.Νικοδήμου Βατοπεδινοῦ.
7.Νικοδήμου νεομάρτυρος τοῦ ἐκ Κορυτσᾶς Βορείου ᾿Ηπείρου, νῦν
᾿Αλβανίας (1722).
8.Νεκταρίου τοῦ ῾Αγιαννανίτου (1820).
9.῎Ολγας τῆς πριγκηπίσσης Ρωσσίας τῆς ᾿Ισαποστόλου τῆς ἐν τῷ ἱερῷ βαπτίσματι κληθείσης ῾Ελένης (969) (ΡΔ) (Ρ) (Α) (Ε).
*
10.Νικοδήμου τοῦ Χιλανδαρινοῦ (1809).
11.Κυρίλλου ἱερομονάχου (Παπαδοπούλου) ἐν Πάρῳ 1833) (Α).
12.Πίου Α΄ Πάπα Ρώμης καὶ μάρτυρος (154) (Ρμ).
13.᾿Ιδούλφου ᾿Επισκόπου καὶ μοναχοῦ ἐν Τρεβήροις (Λουξεμβούργον) (Ρμ).
14.Κοίμησις Σωφρονίου Σαχάρωφ τοῦ Ρώσσου, γέροντος, ἁγιορείτου, μαθητοῦ τοῦ ῾Αγίου Σιλουανοῦ τοῦ ᾿Αθωνίτου, κτίτορος τῆς ῾Ιερᾶς Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου ῎Εσσεξ-᾿Αγγλίας (1993).