30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καὶ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου· Σύναξις τῶν Τριῶν ῾Ιεραρχῶν.
2.῾Ιππολύτου πάπα Ρώμης, ἱερομάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Κενσορίνου, Σαβίνου, ῎Αρεως, Χρυσῆς παρθένου, Φέλιξ, Μαξίμου, ῾Ερκουλιανοῦ, Βενερίου, Στυρακίου, Μηνᾶ, Κομόδου, ῾Ερμοῦ, Μαύρου, Εὐσεβίου, Ρουστικοῦ, Μοναγρίου, ᾿Αμανδίνου, ᾿Ολυμπίου, Κύπρου, Θεοδώρου τοῦ Τριβούνου, Μαξίμου πρεσβυτέρου, ᾿Αρχελάου διακόνου καὶ Κυριακοῦ ᾿Επισκόπου, ἀποκεφαλισθέντων ἁπάντων ἐν ᾿Οστίᾳ, πλησίον τῆς Ρώμης (269) (ΡΔ) (Α) (Ρ).
3.Θεοφίλου τοῦ Νέου, μάρτυρος ἐν Κύπρῳ (784).
4.Θεοδώρου Μυτιλήνης, νεομάρτυρος, ᾿Αθωνίτου (1784).
*
5.Ζήνωνος ἐρημίτου ἐν ᾿Αντιοχείᾳ, φίλου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου (414).
6.Ζήνωνος τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου τοῦ Νηστευτοῦ (14ος αἰών).
7.Πέτρου, Βασιλέως Βουλγαρίας (967) (ΡΔ) (Α) (Ρ) (Β).
8.Βαθίλδης, βασιλίσσης τῆς Γαλλίας.
9.᾿Ανεύρεσις εἰκόνος Θεοτόκου ἐν Τήνῳ (1823) (Ρ).
10.Μαρτίνας παρθενομάρτυρος τῆς Ρωμαίας (3ος αἰών) (ΡΜ).
11.Πελαγίας τοῦ Ντιβέγιεβο (Σάρωφ) τῆς διὰ Χριστὸν Σαλῆς (1884) (ΡΔ) (Α) (Ρ).
12.Κυριακοῦ μοναχοῦ ἁγίου Σάββα μάρτυρος (Α) (ΑΡ)