29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.᾿Ιγνατίου Θεοφόρου. (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (107) .
2.῾Υπερεχίου, Φιλοθέου, ᾿Ιακώβου, ᾿Αβίβου, ᾿Ιουλιανοῦ, Ρωμανοῦ καὶ Παρηγορίου μαρτύρων ἐν Σαμοσάταις (297).
3.Βαρσιμίου, ᾿Επισκόπου ᾿Εδέσσης (2ος αἰών).
4.᾿Αφραάτου τοῦ Πέρσου (370).
5.Δημητρίου νεομάρτυρος ἐν Χίῳ (1802).
*
6.Σιλουανοῦ, ᾿Επισκόπου ᾿Εμέσης ἱερομάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτυρησάντων Λουκᾶ διακόνου καὶ Μωκίου ἀναγνώστου (312).
7.Σαρβελίου καὶ Βεβαίας μαρτύρων ἐν ᾿Εδέσσῃ.
8.᾿Ιγνατίου τοῦ Σιναΐτου (Κρητικὸν Πανάγιον).
9.Λαυρεντίου τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου, ᾿Επισκόπου Τουρώφ (1194).
10.᾿Ιωάννου Πετταὶ ἐκ Βάλγκᾳ ᾿Εσθονίας νεοϊερομάρτυρος (1918) (Οἰκουμ. Πατρ. 2004) (Α) (Ε).
11.Γερασίμου, Πιτιρὶμ καὶ ᾿Ιωνᾶ ἐπισκόπων Πὲρμ (1441, 1445 … 1470) (Σύναξις).
12.᾿Ιγνατίου, ᾿Επισκόπου Σμολὲνσκ (1210) (ΡΔ).
13.᾿Ανδρέου (Ρουμπλιώφ) εἰκονογράφου τοῦ Ρώσσου (1430) (ΡΔ) (Στὸ Α στὶς 4/7).
14.Σουλπικίου-Σεβήρου μαθητοῦ ῾Αγίου Μαρτίνου Τουρώνης Γαλλίας (406) (Κ).
15.Γκίλντα ἢ Τζίλντα ἢ Γιλδασίου τοῦ μάγου, ἡγουμένου Λάνιλλεϊντ καὶ Βρεττανίας (570) (Κ).
16.᾿Ιωνᾶ ᾿Επισκόπου Πὲρμ (1470) [καὶ 6/6 ἀνεύρεσις λειψάνων].