28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.᾿Εφραὶμ τοῦ Σύρου (373-379).
2.Παλλαδίου ἀναχωρητοῦ ἐν Συρίᾳ (4ος αἰών).
3.᾿Ιακώβου ἀσκητοῦ τοῦ Πορφυριανοῦ (Ε).
4.Δύο ἀνωνύμων μαρτύρων (μητρὸς καὶ θυγατρός).
5.Χάριτος μάρτυρος.
*
6.᾿Εφραὶμ τοῦ εὐνούχου, μοναχοῦ τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου.
7.᾿Εφραὶμ τοῦ ἐν Νοβοτόρσκ, μοναχοῦ τοῦ ἐξ Οὐγγαρίας (1053) (ΡΔ) (Α) (Ρ).
8.Θεοδοσίου τοῦ ἐν Τότμᾳ (Βολόγκντα) μοναχοῦ (1568).
9.᾿Εφραὶμ ᾿Επισκόπου Περεγιασλάβλ τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1098).
10.᾿Ιωάννου τοῦ ἐν Ρεομὲ (Reomé) μοναχοῦ ἐν Γαλατίᾳ (Γαλλία) (544).
11.᾿Ισαὰκ τοῦ Σύρου, ᾿Επισκόπου Νινευὶ (7ος αἰών) (ΡΔ) (Α) (Ρ).
12.᾿Εφραὶμ ἡγουμένου τοῦ νέου-Τορζχόλσκ (1053) (καὶ 11/6 ἀνεύρεσις).
13.Ξενοφῶντος ἱδρυτοῦ Ρομπέϊκα (1262-68) (Α) (Ρ).