25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ᾿Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (389).
2.Μεδούλης μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῇ.
3.Καστίνου ᾿Επισκόπου Βυζαντίου (240) (ΡΔ) (Α).
4.Δημητρίου τοῦ Σκευοφύλακος ἐν Κωνσταντινουπόλει (8ος αἰών).
5.Πουπλίου ἀσκητοῦ ἐν Συρίᾳ (380).
6.Μάριδος ἢ Μάρα, ἀσκητοῦ ἐν Συρίᾳ τοῦ Ψάλτου, (430).
7.᾿Απολλὼ μοναχοῦ ἐν Θήβαις.
8.Αὐξεντίου νεομάρτυρος ἐν Κωνσταντινουπόλει (1362).
*
9.Φελισιτᾶς μάρτυρος ἐν Ρώμῃ καὶ τῶν ἑπτὰ αὐτῆς υἱῶν ᾿Ιανουαρίου, Φέλιξ, Φιλίππου, Σιλουανοῦ, ᾿Αλεξάνδρου, Βιταλίου καὶ Μαρτιαλοῦ (164).
10.Μαργαρίτας μάρτυρος (ἀναφέρεται ἡ ἰδία μᾶλλον καὶ 1/9) (῾Αγιολόγιον Τσολακίδου).
11.Βρετανίωνος ᾿Επισκόπου Τόμιδος, Δακίας (Ρουμανία) (380).
12.Μωϋσέως ᾿Αρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ (1362).
13.᾿Ανατολίου γέροντος τοῦ ἐν ῎Οπτινᾳ (1894) (ΡΔ).
14.Βλαδιμήρου Μητροπολίτου Κιέβου νεοϊερομάρτυρος (1918) (Πρωτομάρτυρος τῶν διωγμῶν τῶν σοβιετικῶν).
15.᾿Αλεξάνδρου (Χοτοβίτσκυ) νεοϊερομάρτυρος (1937) (Α) (Ρ) (ΡΔ) (καὶ 12/12 καὶ 13/12 Σύναξις).
16.Σύναξις ἁπάντων τῶν νεομαρτύρων τῆς ἐν Ρωσσίᾳ ᾿Εκκλησίας ἐν τῷ εἰκοστῷ αἰῶνι ὑπὸ τῶν σοβιετικῶν μαρτυρησάντων (Α) (Ρ) (ΡΔ). [Εἰς τὸ παράρτημα Γ΄ ὑπάρχουν ἀναλυτικῶς τὰ ὀνόματα αὐτῶν κατὰ ἐπισκοπήν].
17.Βασσιανοῦ Β΄ ᾿Επισκόπου Ροστὼβ (1516) (Α).
18.Γαβριὴλ ᾿Επισκόπου ᾿Ιμερέτης Γεωργίας (1896) (Α) (Γε).