24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.Ξένης μοναχῆς ἐν Ρώμῃ (5ος αἰών).
2.Παύλου, Παυσιρίωνος καὶ Θεοδοτίωνος μαρτύρων ἐν Αἰγύπτῳ (3ος αἰών).
3.Βαβύλα ἱερομάρτυρος ᾿Αντιοχείας, ᾿Αγαπίου, Τιμοθέου μαρτύρων (3ος αἰών).
4.Μακεδονίου ἀσκητοῦ ἐν Συρίᾳ (420).
5.Φίλωνος ᾿Επισκόπου Καρπασίας Κύπρου (5ος αἰών)
6.Ζωσιμᾶ μοναχοῦ (Ε).
7.῾Ερμογένους καὶ Μάμαντος μαρτύρων.
8.Φιλιππισίου ἱερέως.
9.Βαρσιμᾶ μάρτυρος ἐν Συρίᾳ καὶ τῶν δυὸ ἀδελφῶν αὐτοῦ.
10.᾿Αναστασίου Πέρσου. ᾿Ανακομιδὴ λειψάνων (7ος αἰών).
11.Νεοφύτου τοῦ ἐγκλείστου, μοναχοῦ ἐν Κύπρῳ.
12.῾Ελλαδίωνος Κομενταρησίου (Παρισινὸς κῶδιξ, 1578).
13.Χρυσοπλόκης μάρτυρος (Πατμιακὸς Κῶδιξ, 266).
14.Διονυσίου ἐν ᾿Ολύμπῳ (Ε) (Ρ).
*
15.Ζωσιμᾶ ἐκ Κιλικίας, ᾿Επισκόπου Βαβυλῶνος Αἰγύπτου (6ος αἰών) (Ρ) (ΡΔ).
16.Φιλήμονος, ᾿Επισκόπου Καρπάθου (Πατμιακὸς Κῶδιξ).
17.᾿Ιωάννου τοῦ ἐν Καζὰν μάρτυρος (1529).
18.Γερασίμου, ᾿Επισκόπου Πὲρμ (1441).
19.Ξένιας τῆς διὰ Χριστὸν σαλῆς τῆς ἐν ῾Αγίᾳ Πετρουπόλει (18ος αἰών) [ἑορτάζεται καὶ 11/9] (ΡΔ) (Ρ) (Α)
20.Φελισιανοῦ, ᾿Επισκόπου Φολίνιο ἐν ᾿Ιταλίᾳ (224) (ΡΔ)
21.Λουπικίνου τοῦ ἐν Λιπιντιάκῳ Γαλατίας (Γαλλίας) (500) (ΡΔ).
22.Σαδὼκ Οὐαλλίας (Cadok) (509) (Κ).
23.Δυὸ ἀδελφῶν 24/1.