22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.Τιμοθέου, ᾿Αποστόλου ἐκ τῶν Ο΄ (96).
2.᾿Αναστασίου τοῦ Πέρσου, μάρτυρος (628).
3.Μανουήλ, Γεωργίου, Πέτρου, Λεοντίου ᾿Επισκόπων ῾Ιερομαρτύρων καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων Συωνίου, Γαβριήλ, ᾿Ιωάννου, Λέοντος, Παρόδου πρεσβυτέρων καὶ 377 ἑτέρων ἐν Βουλγαρίᾳ μαρτυρησάντων (817).
*
4.᾿Ιωσὴφ τοῦ Κρητὸς (Σαμάκου) μοναχοῦ τοῦ ῾Ηγιασμένου. (Α) (Ε).
5.᾿Αναστασίου διακόνου καὶ μάρτυρος τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (12ος αἰών).
6.Μακαρίου, ῾Ηγουμένου τοῦ Ζαμπὶν (1622) (Ρ) (ΡΔ).
7.᾿Ιωάσαφ (Μπολότωφ) ἱεραποστόλου ᾿Αλάσκας (1799) (ΡΔ).
8.Μπραϊτγουὼλτ (Brightwald) τοῦ Γουΐλτον (1045) (Κ)
9.᾿Εμμερεντιανῆς Ρωμαίας μάρτυρος, ἀδελφῆς μάρτυρος ῾Αγνῆς (304) (Ρμ). [καὶ 23/1 κατ᾿ ἄλλους].