20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου (473).
2.῎Αννας Ρωμαίας, μάρτυρος.
3.Θύρσου καὶ ῾Αγνῆς μαρτύρων.
4.Λέοντος Α΄ αὐτοκράτορος ὁμολογητοῦ (474) (ΡΔ)
5.Ζαχαρίου μάρτυρος ἐν Πάτραις (1782).
*
6.Βάσσου, Εὐσεβίου, Εὐτυχίου καὶ Βασιλείου μαρτύρων ἐν Νικομηδείᾳ (303).
7.῎Ιννα, Ρίμα, Πίνα, μαρτύρων, μαθητῶν ᾿Αποστόλου ᾿Ανδρέου ἐν Σκυθίᾳ (1ος αἰών).
8.Πέτρου τοῦ ᾿Επιθεωρητοῦ Τελωνείων ἐν Κωνσταντινουπόλει.
9.Λαυρεντίου τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος-14ος αἰών) (Ρ).
10.Εὐθυμίου μεγαλοσχήμου τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (14ος αἰών) (Ρ).
11.Εὐθυμίου ὁσίου τοῦ ᾿Αρχαγγέλσκ (Χολγκομόρι) (16ος αἰών) (Ρ) (Α).
12.Εὐθυμίου τοῦ ἐν Ζυανζὲμσκ μοναχοῦ (1470 ἢ 1456) μετὰ Χαρίτωνος μαθητοῦ αὐτοῦ. (ΡΔ) (Ρ) (Α) (καὶ 11/4).
13.Εὐθυμίου Πατριάρχου Βουλγαρίας.
14.Θεοδώρου Κουζμὶτς (πρώην Τσάρου ᾿Αλεξάνδρου Αί) (1864) (Ρ) (ΡΔ) (Α).
15.Εὐθυμίου Κερεσελίντζε ὁμολογητοῦ (1944) (Α) (Γε).
16.Κοίμησις Θεοκλήτου μοναχοῦ Διονυσιάτου (2006).