19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου τοῦ Μεγάλου, μοναχοῦ (390).
2.Εὐφρασίας παρθένου, μάρτυρος ἐν Νικομηδείᾳ (303).
3.᾿Αρσενίου ᾿Αρχιεπισκόπου Κερκύρας (959).
4.Μελετίου τοῦ ῾Ομολογητοῦ τοῦ Γαλεσιώτου (1203).
5.Μάρκου Μητροπολίτου ᾿Εφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ (1457).
6.Βασιλείου ἐν Νικαίᾳ. (᾿Ανάμνησις θαύματος).
7.Γρηγορίου Θεολόγου (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (950).
*
8.Μακαρίου μοναχοῦ ᾿Αλεξανδρείας (394).
9.Κοσμᾶ τοῦ Χρυσοστόματου (τοπικὸς Κύπριος ὅσιος. Τυπικὸν Κυπριακῆς Μονῆς Χρυσοστόμου καὶ ᾿Εθνικὴ Βιβλιοθήκη Παρισίων 402 Coislim Φ.101).
10.᾿Αντωνίου Ραβὰ τοῦ Κοραϊσίτου ἐκ Χαλεπίου Συρίας (8ος αί.) (Γε).
11.Μακαρίου τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου μοναχοῦ (12ος αἰών).
12.Μακαρίου διακόνου τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος-14ος αἰών).
13.Μακαρίου τοῦ Ρωμαίου ἐν Νόβγκοροντ (16ος 17ος αἰών) (ΡΔ) (Α) (Ρ).
14.Θεοδώρου τοῦ Νόβγκοροντ τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ (1392).
15.᾿Αντωνίου τοῦ ἐν Γεωργίᾳ, μοναχοῦ τοῦ στυλίτου ἐν Μαρτομκόφι (6ος αἰών) (Ρ).
16.Μπρανβάλαντερ ἢ Μπριούαρ (Breward) τῆς Κορνουάλλης καὶ τῶν νήσων Τσάνελ (Channel Islands) (6ος αἰών) (Κ).
17.Γερμανικοῦ μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ (166) (Ρμ).
18.Μεσσαλίνας μάρτυρος (251) (Ρμ).
19.Μαρίου, Μάρθας σὺν δύο τέκνοις ᾿Οδιφακίῳ καὶ ᾿Αβακούμ, μαρτύρων, (270) (Ρμ).