18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.᾿Αθανασίου καὶ Κυρίλλου, Πατριαρχῶν ᾿Αλεξανδρείας (373), (444).
2.Θεοδούλου, ῾Ελλαδίου, Βονισίου, Εὐαγρίου καὶ Μακαρίου μαρτύρων (Ε).
3.Ξένης, μάρτυρος.
*
4.Μαρκιανοῦ μοναχοῦ καὶ Κύρου ἐν Συρίᾳ μοναχοῦ (388).
5.Σιλουανοῦ μοναχοῦ ἐν Παλαιστίνῃ (4ος αἰών) (Ρ)
6.Μαξίμου, Μητροπολίτου Οὐγγροβλαχίας τοῦ Σέρβου (1546).
7.Κυρίλλου μεγαλοσχήμου καὶ Μαρίας μεγαλοσχήμου, γονέων ῾Αγίου Σεργίου Ραδονεζίας (1337).
8.᾿Αθανασίου ἐκ Συαντὲμσκ (Βαλαάμ) μοναχοῦ (1550) (ΡΔ) (Ρ).
9.᾿Αθανασίου τοῦ ἐν Ναβολὸσκ μοναχοῦ (16ος-17ος αἰών).
10.᾿Αλεξίου (Σουσάνια) ἱερομονάχου ἐν Τεκλάτι Γεωργίας (1923) (ΡΔ) (Γε).
11.᾿Εφραὶμ φιλοσόφου τῆς Γεωργίας (1091) (Α).
12.᾿Ιωακεὶμ Α΄ Πατριάρχου Τιρνάβου Βουλγαρίας (1248) (Α).
13.Λεοβάρδου τοῦ ἐν Μαρμουτιὲ Γαλατίας (Γαλλίας) (6ος αἰών).
14.Πρίσκας παρθενομάρτυρος (Ρμ).