15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.Παύλου τοῦ Θηβαίου, ἐν Αἰγύπτῳ (341).
2.᾿Ιωάννου τοῦ Καλυβίτου ἐν Κωνσταντινουπόλει (5ος αἰών).
3.Πανσοφίου ᾿Αλεξανδρείας, μάρτυρος (249-251).
4.῞Εξι ἀνωνύμων μοναχῶν.
*
5.Γερασίμου (Παλλαδᾶ) (ἁγιοκατάταξις 17/9/2002, Πατρ. ᾿Αλεξανδρείας) (1714).
6.Γαβριὴλ τοῦ ἐν Λενσὼφ μοναχοῦ (10ος αἰών) (Α) (Ρ) (Σ).
7.Προχόρου ἐν Βράνσκυ μοναχοῦ (11ος αἰών) (Α) (Ρ) (Σ).
8.Μαξίμου τοῦ ἐν Νόλᾳ (ΡΔ).
9.Νεκταρίου ᾿Επισκόπου Τομπόλσκ (1667).
10.Βαρλαὰμ τοῦ ἐν Κέρερ (Βένινγκολτ) παρὰ τῇ Λευκῇ Θαλάσσῃ (16ος αἰών) (ΡΔ).
11.Μαύρου μοναχοῦ, μαθητοῦ ῾Αγίου Βενεδίκτου (584) (Κ).
12.῎Ιτας ἐρημητρίας, μητρυιᾶς ἁγίου Μπρένταν (570) (Κ).