14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.Τῶν ἐν Σινᾷ καὶ Φαρὰν ἀναιρεθέντων πατέρων (4ος -5ος αἰών) μαρτύρων· ᾿Ανωνύμου γόνου Φαράν. Βενιαμὶν ἀββᾶ τῆς ᾿Αλίμ, Δόμνου ὁσίου, Εὐσεβίου, ᾿Ηλιού, ῾Ησαΐου, Θεοδούλου πρεσβυτέρου, ῾Ιερεμίου, ᾿Ισαὰκ, ᾿Ιωάννου, Μακαρίου, Μάρκου, Παύλου ἡγουμένου ἐν Ραϊθώ. Παύλου ἑτέρου, Πρόκλου, Σάββα, Σεργίου, ῾Υπατίου, καὶ Ψώου μαθητοῦ ὁσίου Μωϋσέως τοῦ Φαρανίτου.
2.Τεσσαράκοντα τριῶν μοναχῶν μαρτύρων ἐν Ραϊθῷ (4ος-5ος αἰών).
3.Θεοδούλου μοναχοῦ, υἱοῦ ῾Αγίου Νείλου Σιναΐτου (5ος αἰών).
4.῾Αγνῆς μάρτυρος.
5.Στεφάνου τοῦ ἐν Χηνολάκκῳ Χαλκηδόνος, μοναχοῦ (716).
6.Σάββα Α΄ ᾿Αρχιεπισκόπου Σερβίας, κτίτορος ῾Ιερᾶς Μονῆς Χιλανδαρίου (Ε) (Α) (Σ).
7.Πλάτωνος, ᾿Επισκόπου Ταλλίνης καὶ πάσης ᾿Εσθονίας νεοϊερομάρτυρος (1919) (ΡΔ) (Ε).
*
8.᾿Ιωσὴφ ᾿Αναλυτικοῦ ἐν Ραϊθῷ (4ος αἰών) καὶ Γελασίου μαθητοῦ αὐτοῦ (Σιν).
9.Νίνας, ἀποστόλου καὶ φωτιστρίας τῆς Γεωργίας (335).
10.Μελετίου, ᾿Επισκόπου Ρυαζάν (1900) (ΡΔ).
11.᾿Αμβροσίου (Γούντκο) ᾿Επισκόπου, ἱερομάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἐν τῇ Μονῇ Ραϊθοῦς παρὰ τῷ Καζὰν μαρτυρησάντων (Ρωσσία) (1918) (ΡΔ).
12.Κέντιγκερν (Mungo) πρώτου ᾿Επισκόπου Στραθκλάϊντ-Γλασκώβης ἐν Σκωτίᾳ (Stathchlyde-Glascow) (612 ἢ 603) (Κ), (κατ᾿ ἄλλους 13/1).
13.Μιχαὴλ καὶ Νικολάου πρεσβυτέρων νεοϊερομαρτύρων, συμμαρτυρησάντων τῷ Πλάτωνι (1919) (ΡΔ) (Ε).