13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.῾Ερμύλου καὶ Στρατονίκου μαρτύρων ἐν Βελιγραδίῳ (Λευκοπόλει) (315).
2.᾿Ιακώβου, ᾿Επισκόπου Νισίβεως (Περσία) (350).
3.᾿Αθανασίου, μάρτυρος.
4.Παχωμίου καὶ Παπυρίνου, μαρτύρων ἐν ῾Ελλάδι.
5.Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλυβίτου τοῦ ἐν ῎Αθῳ (1364).
*
6.Δοσιθέου Μητροπολίτου Ζάγκρεμπ (Σ) (Ε).
7.Εἰρηνάρχου τοῦ Ροστώβ, μοναχοῦ (1616) (Ρ) (ΡΔ).
8.᾿Ελεάζαρ μοναχοῦ νήσου ᾿Ανζὲρσκ τῶν Σολόφκυ (1656).
9.᾿Ιλαρίου, ᾿Επισκόπου Πουατιὲ (Poitiers) Γαλλίας (369)
10.Πέτρου ἐν ᾿Ελευθερουπόλει (Anium) (309-310) (Ρ) (ΡΔ).
11.᾿Ιούστου καὶ Τιτίου συνεργατῶν τοῦ ᾿Αποστόλου Παύλου (ἑορτάζονται τὴν 1η Κυριακὴ μετὰ τὴν 13η Φεβρουαρίου) (Μητρόπολις Κορινθίας).