11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου (529).
2.Μαΐρου μάρτυρος.
3.Βιταλίου μοναχοῦ, μονῆς ᾿Αββᾶ Σερὶντ (Σέριδος) πλησίον τῆς Γάζης.
4.Θεοδοσίου, ᾿Επισκόπου Τραπεζοῦντος, τοῦ ᾿Αθωνίτου (14ος αἰών).
5.Στεφάνου ἐν Πλακιδιανῷ, πλησίον Κωνσταντινουπόλεως (ΡΔ).
*
6.Θεοδώρου καὶ ᾿Αγαπίου.
7.Θεοδοσίου ᾿Αντιοχείας (412) (Ρ) (ΡΔ).
8.᾿Αγαπίου ᾿Αποκρείας ἐν Συρίᾳ.
9.᾿Ιωσὴφ ἐκ Καππαδοκίας (ΡΔ).
10.Λαυρεντίου ὁσίου ἐν Τσέρνιγκωφ Οὐκρανίας (1950) (Ρ) (Ε) (Α).
11.Χουγίνου (Huginus) ἢ ῾Υγίνου τοῦ ἐξ ᾿Αθηνῶν (158) ἱερομάρτυρος Πάπα Ρώμης (Κ) (ΡΔ) (Ρμ).
12.Μιχαὴλ τοῦ ἐν τῇ Μονῇ Κλόψ, διὰ Χριστὸν σαλοῦ (Νόβγκοροντ) (1452-1456).
13.Ρωμύλου, ἐρημίτου τοῦ ἐν Βεντὶν (1375) (ΡΔ).
14.Σενατόρου ηγουμένου Μιζανέλλο (Καλαβρία) (Οἰκ. Πατρ.).