4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.Σύναξις τῶν Ο΄ ᾿Αποστόλων· Μαθητῶν ἢ συνεργατῶν ᾿Αποστόλου Παύλου· ᾿Αγάβου, (8/4), ᾿Ακύλα (13/2 ἢ 14/7), ᾿Αμπλίου, (31/10), ᾿Ανανίου (1/10), ᾿Ανδρονίκου (30/7), ᾿Απελλῆ (10/9), ᾿Απελλῆ ἐπισκόπου ῾Ηρακλείας (31/10), ᾿Απολλὼ (8/12), ᾿Αριστάρχου (27/9 καὶ 14/4), ᾿Αριστοβούλου (31/10 ἢ 15/3), ᾿Αρτεμᾶ (30/10), ᾿Αρχίππου (22/11 ἢ 19/2) ᾿Ασυγκρίτου (8/4), ᾿Αχαϊκοῦ (15/6), Βαρνάβα (11/6), Κάρπου (26/5), Καίσαρος καὶ Κηφᾶ (8/12), Κλήμη (10/9), Κουάρτου (10/11), Κρίσκη (30/7), ᾿Επαινετοῦ (30/7), ᾿Επαφροδίτου (8/12), ᾿Εράστου (10/11), Εὐβούλου (28/2), Εὐόδου (7/9), Φορτουνάτου (15/6), Γάϊου (5/11), ῾Ερμᾶ (5/11…8/3), ῾Ηρωδίωνος (10/11… 28/3), ᾿Ιάσωνος (29/4), Λίνου (5/11), Λουκᾶ, ἐπισκόπου Λαοδικείας (5/11), Μάρκου ἢ ᾿Ιωάννου, ἐπίσκοπου Βύβλου (27/9), Μάρκου, ἐπισκόπου ᾿Απολλωνιάδος (30/10), Ναρκίσσου, ἐπισκόπου ᾿Αθηνῶν (31/10), Νυμφᾶ (28/2), ᾿Ονήσιμου (22/11 καὶ 15/2), ᾿Ονησιφόρου (7/9), Πατροβᾶ (5/11), Φιλήμονος (22/11), Πουδέντιου (14/4), Ρούφου, ἐπισκόπου Θηβῶν (8/4), Σίλα καὶ Σιλουανοῦ (30/7), Στάχυος, ἐπισκόπου Βυζαντίου (31/10), Στεφανᾶ (15/6), Σωσθένους (8/12), Σωσιπάτρου (10/11), Τερτίου (30/10), Τιμοθέου (22/1), Τίτου, ἐπισκόπου Κρήτης (25/8), Τροφίμου (14/4), Τυχικοῦ (8/12), Ζηνᾶ (27/9). ῎Αλλων μαθητῶν τοῦ Κυρίου ἢ τῶν ᾿Αποστόλων· Κοδράτου (21/9), ᾿Ολυμπᾶ (10/11), Φλέγωνος (8/4), Φιλόλογου (5/11), Οὐρβανοῦ, ἐπίσκοπου Μακεδονίας (31/10). Συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν «ἀδελφῶν τοῦ Κυρίου» υἱῶν τοῦ ᾿Ιωσὴφ τοῦ μνήστορος· ᾿Ιακώβου, ἐπισκόπου ῾Ιερουσαλὴμ (23/10), ᾿Ιούστου (30/10), Συμεὼν ἢ Κλεόπα ἐπισκόπου ῾Ιερουσαλὴμ (27/4 καὶ 30/10), ἕξη ἐκ τῶν ἑπτὰ διακόνων· Στέφανου, Φιλίππου, Προχόρου, Νικάνορος. Τίμωνος, Παρμενᾶ, ὡς καὶ τοῦ Ζακχαίου τοῦ ἐπὶ τῆς συκομορέας ἐν ῾Ιεριχῷ (᾿Αθωνικὸν Συναξάριον τῆς Σιμωνόπετρας)*.
2.Ζωσιμᾶ καὶ ᾿Αθανασίου μαρτύρων (3ος-4ος αἰών)
3.Χρυσάνθης καὶ Εὐφημίας μαρτύρων.
4.Ἓξ ᾿Ανωνύμων μαρτύρων.
5.᾿Απολιναρίδος (ἢ Δωροθέας) παρθένου (470) (Ε).
6.Θεοκτίστου Κουκουμίου, μοναχοῦ ἐν Σικελίᾳ (800).
7.᾿Ονουφρίου νεομάρτυρος τοῦ Χιλανδαρινοῦ (1818).
*
8.Εὐθυμίου τοῦ Νέου, μοναχοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ.
9.Εὐθυμίου Βατοπεδινοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 12 μαρτυρησάντων μοναχῶν (1276).
10.Τιμοθέου ἐν Καχούχτα ᾿Αντιοχείας (8ος αἰών) (Α) (Αρ)
11.᾿Ιωάννου Σχολαρίου μαθητοῦ ἁγίου Σάββα (Α) (Αρ).
12.Εὐαγρίου καὶ ᾿Ηλιού ἐν Γεωργίᾳ (Α) (Γε).
13.Εὐνούχου Αἰθίοπος τῆς βασιλίσσης Κανδάκης (ΡΔ).
14.Εὐσταθίου, ᾿Αρχιεπισκόπου Σερβίας (1279) (ΡΔ) (Ρ) (Α) (Σ).
15.Συμεών, Μητροπολίτου Σμολένσκυ (1681 ἢ 1699) (ΡΔ).
16.᾿Αχιλλείου ἢ ᾿Ακουΐλα ἢ ᾿Ακύλα, μοναχοῦ τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (14ος αἰών).
17.Γρηγορίου τῶν Λάνγκρ Γαλατίας (Γαλλίας) (539-540) (Κ) (Γ) (ΡΔ).
18.Νικηφόρου τοῦ λεπροῦ τοῦ ἐκ Κισάμου Κρήτης (1964) (Οἰκουμ. Πατριαρχεῖον).

* Κατὰ τὸ «῾Αγιολόγιον Τσολακίδου» ἡ ὁμὰς τῶν Ο΄ ᾿Αποστόλων ἀποτελεῖται ἐκ τῶν· ᾿Ιακώβου, ἀδελφοῦ τοῦ Κυρίου καὶ υἱοῦ ᾿Ιωσὴφ τοῦ μνήστορος. Σίμωνος, τοῦ καὶ Συμεὼν καὶ Σίμωνος, τοῦ καὶ Συμεὼν καὶ Κλεόπα υἱοῦ Ιωσήφ, ἀδελφοῦ ᾿Ιακώβου καὶ δευτέρου ἐπισκόπου ῾Ιεροσολύμων. Ματθίου, τοῦ ἀντὶ τοῦ προδότου συγκαταριθμηθέντος τοῖς ἀποστόλοις. ᾿Ιακώβου ᾿Αλφαίου, τοῦ καὶ ἀδελφοῦ Ματθαίου. ᾿Ιούδα, τοῦ παρὰ μὲν τῷ Λουκᾷ ᾿Ιακώβου ᾿Ιούδα ἐπονομαζομένου, παρὰ δὲ τῷ Ματθαίῳ καὶ Μάρκῳ Θαδδαίου καὶ Λεββαίου. Βαρνάβα, τοῦ καὶ Ιωσῆ, οὖ οἰκειοχείρως τοῦ γράψαντος τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον καὶ ἐν Κύπρῳ τελειωθέντος. Φιλίππου, τοῦ ἐκ Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης, τοῦ βαπτίσαντος τὸν Αἰθίοπα. ᾿Ανανίου, τοῦ γενομένου ἐπισκόπου Δαμασκοῦ, τοῦ καὶ τὸν Παῦλον βαπτίσαντος. ᾿Ιωσὴφ καὶ ᾿Ιούστου καὶ Βαρνάβα, τοῦ σύμψηφου γενόμενου Ματθίου. Στεφάνου, πρωτομάρτυρος καὶ διακόνου τοῦ λιθοβοληθέντος. Προχόρου, τοῦ ἐπισκόπου Νικομηδείας. Νικάνορος. Σίμωνος, τοῦ ἐπισκόπου γενομένου Βόστρων (τῆς ᾿Αραβίας). Παρμενᾶ. Τίμωνος, ἐπισκόπου Βόστρων. ᾿Επαινετοῦ, ἐπισκόπου Καρθαγένης, Λουκᾶ, οὐχὶ τοῦ τὰς Πράξεις γράψαντος, ἀλλ᾿ οὖ Λαοδικείας γενομένου ἐπισκόπου. ᾿Αριστάρχου, ἐπισκόπου ᾿Απαμείας τῆς ἐν Συρίᾳ. Μάρκου, ὃν ἔλεγον ᾿Ιωάννην,ἐπισκόπου ἐν Βιβλοπόλει. Ζήνωνος, ἐπισκόπου γενομένου ἐν Διοσπόλει.
᾿Αριστοβούλου, ἐπισκόπου Βρετανίας. ᾿Απελλῆ, ἐπισκόπου Σμύρνης. Ναρκίσσου, ἐπισκόπου ᾿Αθηνῶν. ῾Ηρωδίωνος, ἐπισκόπου Ταρσοῦ. ᾿Αγάβου, προφήτου. Ρούφου, ἐπισκόπου Θηβῶν. ᾿Ασυγκρίτου, ἐπισκόπου ῾Υρκανίας. Φλέγωνος, ἐπισκόπου Μαραθῶνος. ῾Ερμᾶ, ἐπισκόπου Δαλματίας. Πατρόβα, ἐπισκόπου Ποτιόλου. ῾Ερμᾶ, ἐπισκόπου Φιλιππουπόλεως. Λίνου, ἐπισκόπου Ρώμης, Γαΐου, ἐπισκόπου ᾿Εφέσου. Φιλολόγου, ἐπισκόπου Σινουπόλεως. ᾿Ολυμπᾶ, ῾Ηρωδίωνος, ᾿Αριστάρχου, Πούδη, Τροφίμου. Οἱ πέντε οὗτοι ἐμαρτύρησαν μετὰ τοῦ Παύλου ἐν Ρώμῃ. Λουκίου, ἐπισκόπου Λαοδικείας τῆς Συρίας. ᾿Ιάσωνος, ἐπισκόπου Ταρσοῦ. Σίλα, ἐπισκόπου Κορίνθου, Σιλουανοῦ, ἐπισκόπου Θεσσαλονίκης. ᾿Ανδρονίκου, ἐπισκόπου Πανονίας. Κρίσκη, ἐπισκόπου Καρχηδόνος. ᾿Αμπλίου, ἐπισκόπου ᾿Οδησσοῦ. Οὐρβανοῦ, ἐπισκόπου Μακεδονίας. Βαρσαβᾶ, ἐπισκόπου ῾Ηρακλείας. Στάχυος, ἐπισκόπου Βυζαντίου. Σωσιπάτρου, ἐπισκόπου ᾿Ικονίου. ᾿Εράστου, ἐπισκόπου Πανεάδος. Κουάρτου, ἐπισκόπου Βηρυττοῦ. Τερεντίου, ἐπισκόπου ᾿Ικονίου. ᾿Απολλώ, ἐπισκόπου Καισαρείας. Σωσθένους, ἐπισκόπου Κολοφωνίας. ᾿Επαφροδίτου, (ἢ ᾿Επαφρᾶ), ἐπισκόπου ᾿Ανδριάκης (ἢ ᾿Αδριάνης). Καίσαρος, ἐπισκόπου Δυρραχίου. Τυχικοῦ, ἐπισκόπου Κολοφωνίας. Μάρκου, τοῦ ἀνεψιοῦ Βαρνάβα , ἐπισκόπου ᾿Απολλωνιάδος. ᾿Ιούστου, ἐπισκόπου ᾿Ελευθερουπόλεως. ᾿Αρτέμωνος, ἐπισκόπου Λύστρας. Κλήμη, ἐπισκόπου Σαρδηνίας. ᾿Ονησιφόρου, ἐπισκόπου Κορώνης. Τυχικοῦ, ἐπισκόπου Καρχηδόνος. Κάρπου, ἐπισκόπου Βερροίας τῆς Θράκης. Εὐόδου, ἐπισκόπου ᾿Αντιοχείας. Ζηνᾶ, ἐπισκόπου Διοσπόλεως, Φιλήμωνος, ἐπισκόπου Γάζης. Φορτουνάτου. ᾿Αχαϊκοῦ, Στεφανᾶ.