8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.Δομνίκης μοναχῆς, τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει (474)
2.Γεωργίου Χοζεβίτου (7ος αἰών).
3.Καρτερίου Καισαρείας, ἱερομάρτυρος (304).
4.Θεοφίλου καὶ ῾Ελλαδίου, μαρτυρησάντων ἐν Λιβύῃ (4ος αἰών).
5.᾿Αγάθωνος, μοναχοῦ ἐν Αἰγύπτῳ (4ος αἰών).
6.Σεμάγια, προφήτου ἢ Σαμόγια ἢ Σαμέα τοῦ ᾿Ελαμίτου. (10ος αἰὼν π.Χ.) (Ε).
7.᾿Αττικοῦ, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (425).
8.Κύρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (714).
9.᾿Ιουλιανοῦ καὶ Βασιλίσσης καὶ τῶν τέκνων αὐτῆς Κέλσου, ᾿Αντωνίου, ᾿Αναστασίου, πέντε παίδων καὶ εἴκοσι στρατιωτῶν ἐν ᾿Αντινόῃ (Αἰγύπτῳ) μαρτυρησάντων (313).
*
10.Θεοδώρου, Κωνσταντινουπολίτου μοναχοῦ.
11.Μακαρίου Μακρῆ, μοναχοῦ (Α).
12.᾿Ηλιού, ἐρημίτου ἐν Αἰγύπτῳ (4ος αἰών).
13.Αἰμιλιανοῦ ὁμολογητοῦ, ᾿Επισκόπου Κυζίκου (9ος αἰών) (Ρ).
14.Μακαρίου Βατοπεδινοῦ.
15.Γρηγορίου, ᾿Επισκόπου ᾿Αχρίδος (1012) (Α) (Ε) (Σ).
16.᾿Αμβώ (Abo) τοῦ ἐκ Βαγδάτης, μυρεψοῦ, ἐν Τυφλίδι, μαρτυρήσαντος (790) (Α) (Ε) (Ρ) (ΡΔ).
17.᾿Ισιδώρου τοῦ ἐν Γιούριεφ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 72 ὑπὸ Λατίνων μαρτυρησάντων ἐν Ντόρπατς ᾿Εσθονίας (1472).
18.Παϊσίου τοῦ ἐν Οὔγκλιτς (1504).
19.Γρηγορίου, τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (14ος αἰών).
20.Γρηγορίου, θαυματουργοῦ τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1093).
21.Σεβερίνου τῆς Νορικῆς (Αὐστρίας) (Α) (ΡΔ).
22.Γκούντουλας (Gudule), παρθένου πολιούχου Βρυξελλῶν (659) (Κ) (ΡΔ) (Γ).
23.Εὐγενιανοῦ ἐπισκόπου Φράνσιας ἱερομάρτυρος, (4ος αἰών) (Ρμ).