10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.Γρηγορίου Νύσσης (4ος αἰών).
2.Δομετιανοῦ, ᾿Επισκόπου Μελιτινῆς (601).
3.Μαρκιανοῦ, οἰκονόμου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας (5ος αἰών).
4.᾿Αμμωνίου Νιτρίας (Ε).
*
5.Θεοσεβείας διακονίσσης, ἀδελφῆς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου (385) (Α).
6.᾿Αντύπα τοῦ ᾿Αθωνίτου μοναχοῦ (Α).
7.Μαξίμου καὶ Δομετίου τῆς σκήτης (Α) (ΑΡ).
8.Μακαρίου τῆς Μονῆς Πίσμα, μοναχοῦ, (14ος αἰών) (Ρ) (ΡΔ).
9.Παύλου τοῦ ἐν ᾿Ομπνόρᾳ ἢ Κόμελ, μοναχοῦ (Βολόγκντα) (1429) (Ρ) (ΡΔ).
10.᾿Εφραὶμ γέροντος μονῆς ᾿Ομπνόρα καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἓξ μοναχῶν μαρτύρων ὧν τὰ λείψανα εὑρέθησαν ἄφθορα (1538) (Ρ) (ΡΔ)
11.Μακαρίου τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου. (Ρ) (ΡΔ).
12.Θεοφάνους τοῦ ἐγκλείστου ἐν Ρωσσίᾳ (1894) (Ρ) (ΡΔ).
13.᾿Αντύπα μοναχοῦ ἐν Καλαποντέστι Ρουμανίας καὶ Βαλαὰμ Ρωσσίας (1882) (ΡΔ) (Ρο).