8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1.Παταπίου μοναχοῦ (8ος αἰών).
2.Σωσθένους, ᾿Απολλώ, Κηφᾶ, Τυχικοῦ, Καίσαρος καὶ ᾿Επαφροδίτου, ᾿Αποστόλων ἐκ τῶν Ο΄ (1ος αἰών).
3.Σωφρονίου ᾿Επισκόπου Κύπρου.
*
4.Τριακοσίων ἑξήκοντα δύο ἐν ᾿Αφρικῇ μαρτύρων, μαρτυρησάντων ὑπὸ ᾿Αρειανῶν (5ος αἰών-477).
5.᾿Ανθούσης Ρωμαίας μάρτυρος (5ος αἰών).
6.᾿Ιωάννου τοῦ Νηστευτοῦ τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου
7.Κυρίλλου ἡγουμένου Τσέλμα-Χὶλλ (Chelma Hill) (1378) (Ρ) (ΡΔ).
8.᾿Αέρου ᾿Επισκόπου (῾Ιεροσολυμιτικὸν Κανονάριον)
9.Ρομαρίκου ἐρημίτου τοῦ Ρεμιρεμόν (653) (Ρμ).