5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1.Σάββα τοῦ ῾Ηγιασμένου (532).
2.᾿Αναστασίου μάρτυρος.
3.Γράτου.
4.Διογένους μάρτυρος.
5.᾿Αβερκίου μάρτυρος.
6.Νόννου μοναχοῦ.
7.Νεκταρίου μοναχοῦ Καρυῶν ῾Αγίου ῎Ορους.
*
8.Κοσμᾶ τοῦ πρώτου Βατοπεδινοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ὁμολογητῶν ἐπὶ Λατίνων (1276).
9.Φιλοθέου μοναχοῦ Καρυῶν ῾Αγίου ῎Ορους.
10.Κυρίωνος ἢ Καρίωνος καὶ Ζαχαρίου τῶν ἐν Αἰγύπτῳ (4ος αἰών) (Ρ) (ΡΔ).
11.Γουρία, ᾿Αρχιεπισκόπου Καζάν (1563) (Ρ) (ΡΔ).
12.᾿Ιουστινιανοῦ ἐρημίτου ἐν Οὐαλλίᾳ (560) (Κ) (ΡΔ).
13.Νιζιερίου ἢ Νικητίου ᾿Επισκόπου Τρεβήρων (νῦν Λουξεμβούργου) (566) (ΡΔ) (Α) (Ρμ).
14.Κρισπίνας μάρτυρος (304) (Ρμ).