31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1.Μελάνης, τῆς Ρωμαίας μοναχῆς (439) [εἰς ἄλλους 28 καὶ 30/12].
2.Ζωτικοῦ Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ὀρφανοτρόφου (4ος αἰών).
3.Γελασίου Παλαιστίνης, μοναχοῦ.
4.Γαΐου μοναχοῦ.
5.Δέκα ἐν Νικομηδείᾳ παρθενομαρτύρων.
6.᾿Ολυμπιοδώρας μάρτυρος (Α).
7.Νεμέα ἢ Νέμης μάρτυρος (Α).
8.Θεοφυλάκτου, ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Οχρίδος (1110 ἢ 1126) (ΡΔ) (Α).
9.Κυριακοῦ τοῦ ἐν Μπισερικάνι Μολδαβίας (1660) (Α) (ΡΔ) (Ρο).
10.῾Ερμοῦ τοῦ ἐν Ρουμανίᾳ, μάρτυρος τοῦ ἐξορκιστοῦ (ΡΔ) (Ρο).
11.Σαββίνας ἡγουμένης ἐν Γεωργίᾳ (11ος αἰ.) (Α) (Γε).
12.Θαδδαίου ᾿Αρχιεπισκόπου Τβὲρ ἱερομάρτυρος (1937) (Α) (Ρ).
13.Πέτρου Μογίλα Μητροπολίτου Κιέβου (1646) (ΡΔ) (Ρ).
14.Γκόντανς μάρτυρος (Α).
15.Σαβιβιανοῦ, Ποτεντιανοῦ καὶ ᾿Αλτίνου ἐν Γαλλίᾳ μαρτύρων 22/12 (Ρο).
16.Κολόμβης (Περιστερᾶς) ῾Ισπανίδος μαρτυρησάσης ἐν Σὰνς Γαλλίας (273) (Ρμ).
17.᾿Ανυσίου, ᾿Επισκόπου Θεσσαλονίκης (406) (Ρμ) (Α).
18.Γεωργίου τοῦ Κυπρίου, ὁμολογητοῦ (Πατμιακὸς 266) (Α).
19.Βόα ἐν Φρυγίᾳ μάρτυρος (Παλαιστινιανό, Γεωργιανὸ ἡμερολ. 10ου αἰῶνος (Α).
20.Γαυδεντίου μάρτυρος (Α).
21.Κυριακοῦ τοῦ ἐν Τασλάου Ρουμανίας (17ος αἰών) (Γε) (Α).