30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1.᾿Ανυσίας Θεσσαλονίκης μάρτυρος (298).
2.Θεοδώρας Κωνσταντινουπόλεως μοναχῆς (8ος αἰών).
3.Φιλεταίρου μάρτυρος ἐν Νικομηδείᾳ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ (311).
4.Λέοντος ἀρχιμανδρίτου.
5.Γεδεὼν τῆς Καρακάλλου, Νεομάρτυρος (1818).
*
6.Τίμωνος διακόνου.
7.Μαγιστριανοῦ, Παυλίνου, Οὐμβρίου, ᾿Ισιδώρου, Εὐκούλου, Σαμψών, Στουδίου καὶ Θεσπεσίου μαρτύρων ἐπὶ ᾿Ιουλιανοῦ ἀποστάτου (4ος αἰών) (ΡΔ) (Κορινθιακὸν ἁγιολόγιον).
8.Θεοδώρας μοναχῆς τῆς ἐν Καισαρείᾳ Καππαδοκίας (940).
9.Θεοσέβιου μάρτυρος (4ος αἰών).
10.Τρύφωνος, ᾿Επισκόπου Ροστὼβ (1468) (ΡΔ).
11.Μακαρίου, Μητροπολίτου Μόσχας (1563) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
12.῎Εγκουιν, ᾿Επισκόπου Γουώρτσεστερ (717) (Κ) (ΡΔ).
13.Σαβίνου ᾿Επισκόπου ᾿Ασσίζης καὶ σὺν αὐτῷ μαρτυρησάντων (4ος αἰών) (Ρμ).
14.Λορέντζου τοῦ Φραζανὸ Σικελίας (1116) (Οἰκ. Πατρ.).