29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1.Δέκα τεσσάρων χιλιάδων παίδων τῶν ἐν Βηθλεὲμ ἀναιρεθέντων.
2.Μαρκέλλου τοῦ ᾿Ακοιμήτου μοναχοῦ (485).
3.Θαδδαίου Στουδίτου μοναχοῦ τοῦ ῾Ομολογητοῦ (818).
4.Γεωργίου ᾿Επισκόπου Νικομηδείας, ὑμνογράφου.
5.Μνήμη πάντων τῶν Χριστιανῶν καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν ἐν λιμῷ καὶ δίψῃ καὶ μαχαίρᾳ καὶ κρύει τελειωθέντων. ᾿Ετελεῖτο δὲ ἡ σύναξις εἰς τὸν ναὸν τῆς Θεοτόκου ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις Κωνσταντινουπόλεως (῾Ημερολόγιον Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου).
*
6.Βενιαμὶν Νιτρίας μοναχοῦ.
7.᾿Αθηνοδώρου μοναχοῦ, μαθητοῦ τοῦ μεγάλου Παχωμίου.
8.Μάρκου τοῦ νεκροθάπτου, τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (11ος αἰών).
9.᾿Ιωάννου τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (11ος αἰών).
10.Θεοφίλου τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (11ος αἰών).
11.Θεοφίλου τοῦ ἐν Λούγκᾳ καὶ ῾Ομοὺτς (1412).
12.Τροφίμου ᾿Επισκόπου ᾿Αρελάτων (Arles) (1ος-2ος αἰών) (Α).
13.Βασιλίσκου ἡσυχαστοῦ ἐν Σιβηρίᾳ (1824) (Ρ) (ΡΔ) (Α).