28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1.Δισμυρίων μαρτύρων ἐν Νικομηδείᾳ.
2.῎Ινδη, Πέτρου, Γοργονίου, Ζήνωνος, Δωροθέου, Μαρδονίου, Μυγδονίου, Γλυκερίου, Θεοφίλου, Νεοκοστράτου καὶ Δόμνας μαρτύρων ἐν Νικομηδείᾳ (302).
3.Σίμωνος Μυροβλήτου τοῦ ἐν ῎Αθῳ (1287).
*
4.Σεκούνδου μάρτυρος.
5.Βαβύλα Ταρσοῦ ἐν Κιλικίᾳ.
6.Νικάνορος ᾿Αποστόλου ἐκ τῶν Ο΄, διακόνου (34 μ.Χ.).
7.Δόμνου Σιναΐτου ἐκ τῶν ἀναιρεθέντων (4ος αἰών) [καὶ στὶς 14/1] (Σιν).
8.᾿Ιωσὴφ ῾Ησυχαστοῦ τοῦ ἐν Ρουμανίᾳ (1828) (Ρο) (ΡΔ).
9.Σεργίου μάρτυρος Σιναΐτου (4ος αἰών) [ἑορτάζεται καὶ 14/1] (Σιν).
10.᾿Ιγνατίου τοῦ Λὸμκ μοναχοῦ (Λόμσκ-Βολόγκντα) (1591).
11.῾Ιερεμίου μάρτυρος Σιναΐτου ἐν Ραϊθῷ (373 ἢ 378) (Σιν) [ἑορτάζεται καὶ 14/1].
12.Νικοδήμου νεοϊερομάρτυρος ᾿Επισκόπου Μπελγκορόντ (1918) (ΡΔ).
13.Κορνηλίου Μονῆς Κριπέτς (Πσκόφ) (1903) (Ρ) (ΡΔ).
14.᾿Αντωνίου τοῦ Λερέν, ἐκ Παννονίας (5ος αἰών) (Ρμ)