26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1.Σύναξις ῾Υπεραγίας Θεοτόκου καὶ Φυγῆς ἐν Αἰγύπτῳ.
2.Κωνσταντίνου μοναχοῦ τῶν Συνάδων τοῦ ἐξ ᾿Ιουδαίων (8ος αἰών).
3.Εὐαρέστου τοῦ Στουδίτου (825).
4.Εὐθυμίου ἱερομάρτυρος ᾿Επισκόπου Σάρδης (840).
5.Κωνσταντίνου νεοϊερομάρτυρος τοῦ Ρώσσου τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει μαρτυρήσαντος (1743) (Ρ) (ΡΔ) (Α).
*
6.Δαβὶδ βασιλέως (προφητάνακτος), ᾿Ιωσὴφ μνήστορος τῆς Θεοτόκου καὶ ᾿Ιακώβου τοῦ ἀδελφοθέου, συγγενῶν τοῦ Κυρίου ῾Ημῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ (ἀπὸ 26-31 Δεκεμβρίου ἐν ἡμέρᾳ Κυριακῇ, εἰ δὲ μὴ ὑπάρχῃ Κυριακὴ τότε τῇ 26ῃ Δεκεμβρίου).
7.Νικοδήμου τοῦ Σέρβου τοῦ ἐν Τισμάνᾳ ἀσκήσαντος οὗ τὰ λείψανα ἐν Ρουμανίᾳ (1406) (Σ) (Ρο) (Α).
8.᾿Ανδρέου νεοϊερομάρτυρος ᾿Επισκόπου Οὔφα (1937) (ΡΔ).
9.Βαλεντίνης νεομάρτυρος τῆς Ρωσσίδος (1937) (ΡΔ).
10.Διονυσίου Πάπα Ρώμης (269) (Ρμ).
11.Ζωσίμου Πάπα Ρώμης (418) (Ρμ).