25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1.Γέννησις τοῦ Κυρίου ῾Ημῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.
2.Προσκύνησις Μάγων· Μελχιώρ, Γάσπαρ, Βαλτάσαρ.
3.Προσκύνησις Ποιμένων τῆς Βηθλεέμ.
*
4.᾿Ιωνᾶ ὁσιομάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 50 μοναχῶν καὶ 60 λαϊκῶν σφαγιασθέντων ὑπὸ τῶν Σουηδῶν ἐν ῾Αγίῳ Τρύφωνι Πετσέγκα (1590) (ΡΔ).
5.Πέτρου, ἱερομάρτυρος, ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αλεξανδρείας (311) (κατὰ τὸ Ρμ) (῾Ελλ. 24/11).