23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1.Δέκα ἁγίων μαρτύρων τῶν ἐν Κρήτῃ ἐν τῷ Γ΄ αἰῶνι μαρτυρησάντων ὧν τὰ ὀνόματα· Θεόδουλος, Σατουρνῖνος, Εὔπορος, Γελάσιος, Εὐνικιανός, Ζωτικός, Πομπήϊος, ᾿Αγαθόπους, Βασιλείδης καὶ Εὐάρεστος (3ος αἰών).
2.Παύλου, ᾿Επισκόπου Νεοκαισαρείας (4ος αἰών).
3.Σχίνονος μάρτυρος.
4.Ναοὺμ ᾿Οχρίδος φωτιστοῦ τῶν Νοτιοσλαύων (10ος αἰών) (Σ) (Ρ) (ΡΔ) (Α).
*
5.Νήφωνος, ᾿Επισκόπου Κωνσταντιανῆς Κύπρου (4ος αἰών).
6.Δαβὶδ τοῦ ᾿Εχμιατζὶν τῆς ᾿Αρμενίας μάρτυρος (693).
7.Θεοκτίστου ᾿Αρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ (1310) (Ρ) (ΡΔ) (Α).
8.Βικτωρίας Ρωμαίας καὶ ᾿Ανατολῆς μαρτυρησασῶν ἐπὶ Δεκίου (Ρμ).
9.᾿Αλεξάνδρας παρθένου ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (337) (καὶ 3/3).
10.Πιαμοῦν παρθένου (337) [καὶ 3/3].
11.Χρυσογόνου ἐπάρχου Θεσ/κης (῾Αγιολ. Εὐστρατιάδου σ. 481).