20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1.᾿Ιγνατίου ᾿Αντιοχείας ἱερομάρτυρος τοῦ Θεοφόρου (107).
2.Φιλογόνου ᾿Επισκόπου ᾿Αντιοχείας (323).
3.᾿Ιωάννου τοῦ Ράπτου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Θάσῳ (1652).
*
4.Θεοκτίστης Κωνσταντινουπολιτίσσης.
5.Δανιὴλ Β΄ ᾿Αρχιεπισκόπου Σερβίας (1338) (Σ) (ΡΔ) (Α).
6.᾿Ιωάννου, ἱερέως τῆς Κροστάνδης τοῦ Θαυματουργοῦ (1908) (Α) (Ε) (Ρ) (ΡΔ).
7.᾿Ιγνατίου τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1435).