2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1.᾿Αββακοὺμ τοῦ προφήτου (7ος αἰὼν π.Χ.).
2.᾿Ιωάννου, ῾Ηρακλαίμονος, ᾿Ανδρέου καὶ Θεοφίλου μοναχῶν ἐν Αἰγύπτῳ (4ος αἰών).
3.Μυρόπης μάρτυρος τῆς ἐν Χίῳ (251).
4.Κυρίλλου, Φιλέα τῶν μοναχῶν.
5.Σολομώντος ἐπισκόπου ᾿Εφέσου (Ε).ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ 1/10
6.᾿Αβίβου τοῦ Νέου πυρὶ τελειωθέντος (᾿Αποστ. Διακονία).
*
7.᾿Ιωαννικίου, μοναχοῦ Ντέβιτς Σερβίας (1430) (Σ).
8.᾿Ιεσσαὶ (᾿Ιζε), ᾿Επισκόπου Τσίλανκ (Γεωργίας) (6ος αἰών).
9.᾿Αθανασίου τοῦ Κιέβου μοναχοῦ τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1176) καὶ ἑτέρου ᾿Αθανασίου τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος αἰών) (Ρ).
10.Βιβιανῆς Ρωμαίας μάρτυρος (363) (Ρμ).
11.Στεφάνου Ε΄ Οὔρεση βασιλέως Σερβίας (1371) (Α) (Σ).
12.῾Ελένης-᾿Ελισάβετ βασιλίσσης Σερβίας (Κοίμησις 7/11 1376) (Α) (Σε).
13.Μωϋσέως ῾Ομολογητοῦ (Συναξαριστὴς Κων/λεως, ῾Αγιολόγιον Εὐστρατιάδου σ. 342).
14.Πορφυρίου Μπαϊρακτάρη, ἐν Καυσοκαλυβίοις (ἁγιορείτου) ἐν ᾿Αθήναις, Πεντέλῃ καὶ Μηλεσίῳ, τοῦ διορατικοῦ (1991).