19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1.Βονιφατίου μάρτυρος ἐκ Ρώμης τοῦ ἐν Κιλικίᾳ μαρτυρήσαντος (290).
2.᾿Ηλιού, Πρόβου καὶ ᾿Αρὲς μαρτύρων ἐν Κιλικίᾳ (308).
3.Τιμοθέου καὶ Πολυεύκτου μαρτύρων (4ος αἰών).
4.Εὐτυχοῦς Θεσσαλονίκης καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 200 ἀνδρῶν μαρτύρων καὶ 70 γυναικῶν μαρτύρων.
5.Τρύφωνος μάρτυρος.
6.Γρηγεντίου ᾿Επισκόπου Σαφὰρ Αἰθιοπίας τοῦ ἐκ Μεδιολάνων (6ος αἰών).
*
7.᾿Αγλαΐδος τῆς δικαίας τῆς ἐν Ρώμῃ.
8.῾Ηλιοῦ τοῦ Μουρὸμ μοναχοῦ τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1188).
9.Βονιφατίου τοῦ ἐλεήμονος ᾿Επισκόπου Φερεντίνου (6ος αἰών).
10.Καπίτου ᾿Επισκόπου Χερσῶνος ἱερομάρτυρος (4ος αἰών).
11.Γρηγορίου ᾿Αρχιεπισκόπου ῎Ομηριτς (552).
12.Κοίμησις Φωτεινῆς ἐρημίτιδος ἐν Κύπρῳ (1923).