17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1.Δανιὴλ Προφήτου καὶ τῶν τριῶν Παίδων ἐν Καμίνῳ ᾿Ανανίου, ᾿Αζαρίου καὶ Μισαὴλ (600 π.Χ.).
2.Πατερμουθίου, Κόπριος καὶ ᾿Αλεξάνδρου μαρτύρων.
3.᾿Ιάκχου μάρτυρος.
4.Διονυσίου ᾿Επισκόπου Αἰγίνης τοῦ θαυματουργοῦ (1624).
*
5.Παϊσίου ἢ Βάκωνος καὶ ᾿Αββακοὺμ νεομαρτύρων τῶν Σέρβων (1814) (Σ) (Α).
6.Νικήτα νεομάρτυρος τοῦ ἐν Νύσσῃ (13ος-14ος αἰὼν (Α) (ΡΔ).
7.Μακαρίου τοῦ Νέου τοῦ Κολιζάνο Σικελίας (1005) (Οἰκ. Πατριαρχεῖον).
8.Στεφάνου ὁμολογητοῦ (κατὰ κόσμον Δανιὴλ ἢ Ντανιέλο ἢ Dynale) τοῦ ῾Ισπανοῦ πρίγκηπος (10ος αἰών) (ΡΔ) (Α).
9.῾Ιλαρίωνος Μητροπολίτου Σουζντάλ (1708) (Α) (Ρ).
10.(Κοίμησις) Χατζῆ-Γεώργη τοῦ ᾿Αθωνίτου (1886).