16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1.᾿Αγγαίου τοῦ Προφήτου (500 π.Χ.) (Ρ) (ΡΔ) (Α).
2.Θεοφανοῦς τῆς Αὐγούστης τῆς Θαυματουργοῦ (893-894) (Ε) (Ρ) (ΡΔ) (Α) [εἰς ἄλλους 17 καὶ 18/12].
3.Μοδέστου Β΄ ᾿Αρχιεπισκόπου ῾Ιεροσολύμων (633) (Ε).
4.Μέμνονος ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Εφέσου.
5.Μαρίνου μάρτυρος τοῦ Ρωμαίου (3ος αἰών).
6.Πρόβου, ῾Ιλαρίου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων.
7.Νικολάου Χρυσοβέργη Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (10ος αἰών).
*
8.Σοφίας (ἢ Σολομονῆς) συζύγου τοῦ μεγάλου Δουκὸς τῆς Μόσχας Βασιλείου τοῦ Γ΄ (1542) (Ρ) (ΡΔ) (Α)
9.Δόμνας ἡγουμένης τοῦ Τὸμσκ (1872) (ΡΔ).
10.Εὐσεβίου ᾿Επισκόπου Βαρκελώνης (370) (Ρμ).