15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1.᾿Ελευθερίου ᾿Επισκόπου ᾿Ιλλυρικοῦ ἱερομάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων.
2.᾿Ανθίας μητρὸς τοῦ ῾Αγίου ᾿Ελευθερίου.
3.᾿Ελευθερίου μάρτυρος τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει τοῦ Κουβικουλαρίου (3ος αἰών).
4.Σουζάνας ἢ Σουσάνης ἀσκητρίας καὶ μάρτυρος, τῆς ἐν Παλαιστίνῃ διακονίσσης.
5.Βάκχου τοῦ Νέου, μάρτυρος.
6.Παύλου τοῦ ἐν Λάτρῳ μοναχοῦ (955).
*
7.Πάρδου ἐρημίτου τοῦ ἐν Παλαιστίνῃ (6ος αἰών).
8.Μακαρίου ᾿Επισκόπου Σιναίου (1252) (Α).
9.Στεφάνου ᾿Επισκόπου Σουρὸζ τοῦ ἐν Κριμαίᾳ ὁμολογητοῦ (8ος αἰών).
10.Τρύφωνος τοῦ Κιὸλσκ μοναχοῦ καὶ ᾿Αποστόλου τῆς Λαπωνίας καὶ τοῦ ὑποτακτικοῦ αὐτοῦ ᾿Ιωνᾶ (1583).
11.Σύναξις πάντων τῶν ἐν Κριμαίᾳ ῾Αγίων (ΡΔ).
12.᾿Ιωσὴφ (Πετρόβιτς) Μητροπολίτου ῾Αγίας Πετρουπόλεως νεοϊερομάρτυρος (1938) (ΡΔ).
13.῾Ιλαρίωνος (Τρόϊτσκυ) νεοϊερομάρτυρος τοῦ Ρώσσου (1929) (ΡΔ).
14.᾿Οβέρτου ᾿Επισκόπου ἐν ῾Ολλανδίᾳ (668) (ΡΔ).
15.Μαξιμίνου Βερντέν (Verdum) (Ρμ).