13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1.Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου καὶ ᾿Ορέστου μαρτύρων ἐν Σεβαστείᾳ (284) ἢ [4ος αἰὼν (Ρ)].
2.Λουκίας τῶν Συρακουσῶν μάρτυρος (304) (Α) (Ε) (Ρ) (Γ).
3.᾿Αρσενίου τοῦ ἐν Λάτρῳ μοναχοῦ (8ος-10ος αἰών).
4.Γαβριὴλ ᾿Αρχιεπισκόπου Σερβίας ἱερομάρτυρος καὶ Νικοδήμου ἱερομάρτυρος (1659) (Α) (Σ).
*
5.᾿Αρὲς (῎Αρεως) μοναχοῦ τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ.
6.᾿Αρκαδίου μοναχοῦ ἐν Νοβοτόρσκ (11ος αἰών).
7.Μαρδαρίου τοῦ πτωχοῦ τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος αἰών).
8.᾿Οδηλίας (᾿Οντίλ) τῆς ἐν ᾿Αλσατίᾳ (Γαλλίας) Παρθένου (720) (Κ) (Γ).
9.Σύναξις τῶν ῾Αγίων τῆς ᾿Αλάσκας ἤτοι Γερμανοῦ, Πέτρου, ᾿Αλεουτίου, ᾿Ιουβεναλίου, ᾿Ιννοκεντίου, ᾿Ιωάσαφ, ᾿Ιακώβου καὶ λοιπῶν ἐν τῇ ᾿Αμερικανικῇ Γῇ ἁγιασθέντων (Α).
10.Δοσιθέου Μητροπολίτου Μολδοβλαχίας (17ος αἰών) (Ρο).