10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1.Μηνᾶ, ῾Ερμογένους καὶ Εὐγράφου μαρτύρων τῶν ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (313).
2.Γεμέλου μάρτυρος τοῦ ἐν Παφλαγονίᾳ (361).
3.Θωμᾶ Δεφουρκινοῦ μοναχοῦ τοῦ ἐν Βιθυνίᾳ (10ος αἰών).
*
4.Θεοτέκνου μάρτυρος.
5.Μαριανοῦ μάρτυρος.
6.Εὐγενίου μάρτυρος.
7.᾿Ιωάννου Μπράνκοβιτς Βασιλέως Σέρβων (1503), Στεφάνου καὶ ᾿Αγγελίνας τῶν γονέων αὐτοῦ (Ρ) (ΡΔ) (Σ).
8.᾿Ιωάσαφ ᾿Επισκόπου Μπέλγκοροντ (1754) (Α) (ΡΔ).
9.Εὐλαλίας ἐν πυρὶ τελειωθείσης καὶ ᾿Ιουλίας παρθενομαρτύρων, ἐν Μερίδῃ ῾Ισπανίας (303) (Ρμ).
10.᾿Αθανασίου ᾿Επισκόπου Μεθώνης (880) (Α).
11.Λουκᾶ Γραμματικοῦ, ᾿Επισκόπου ᾿Ασύλων (11ος-12ος) (Οικ. Πατριαρχεῖο).