1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1.Ναοὺμ τοῦ προφήτου (7ος αἰὼν π.Χ.).
2.᾿Αντωνίου τοῦ νέου, μοναχοῦ τοῦ ἐν Χίῳ.
3.Φιλαρέτου τοῦ ἐλεήμονος (792).
4.᾿Ανανίου τοῦ Πέρσου, Μάρτυρος.
5.᾿Ονησίμου, ᾿Ανανίου καὶ Σολομώντος ἐπισκόπων ᾿Εφέσου (ΡΔ).
6.Θεοκλήτου, ᾿Επισκόπου Λακεδαίμονος.
*
7.᾿Ελιγίου (Eligius, Eloi, ἐκ τοῦ Electus=ἐκλεκτός) ἐκ Λιμὸζ (Limoges) Γαλλίας, φωτιστοῦ Κάτω Χωρῶν ἤτοι Φλαμανδίας, Βελγίου, ῾Ολλανδίας καὶ Δανίας, ᾿Επισκόπου Νογιόν. (659) (Α) (ΡΔ) (Ρμ).
8.Βοτόλφου Βοστώνης ᾿Αγγλίας ἡγουμένου καὶ ὁμολογητοῦ (680) (Α) (ΡΔ).