9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1.Ματθία ἀποστόλου τοῦ ἐν Αἰθιοπίᾳ μαρτυρικῶς τελειωθέντος (63).
2.Δέκα μαρτύρων ἐν Κωνσταντινουπόλει ὧν τὰ ὀνόματα· ᾿Ιουλιανός, Μαρκιανός, ᾿Ιωάννης, ᾿Ιάκωβος, ᾿Αλέξιος, Δημήτριος, Φώτιος (Φωκᾶς), Πέτρος, Λεόντιος καὶ Μαρία (726) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
3.᾿Αντωνίνου ᾿Αλεξανδρείας μάρτυρος.
4.Ψόη τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ (4ος αἰών). [Εἰς τὸ (Σιν) Ψώης μαθητὴς Μωϋσέως Φαρανίτου προερχόμενος ἐκ Θηβαΐδος, ὃς ἐμαρτύρησεν ἐν Ραϊθὼ τὸ 373 ἢ 378].
*
5.Μακαρίου τοῦ ᾿Ορεντὲζ (1532).
6.Σύναξις τῶν ἁγίων τῶν ἐν ταῖς νήσοις Σολόφκυ ἐν τῇ Λευκῇ Θαλάσσῃ ἁγιασθέντων.
7.᾿Ιγνατίου μοναχοῦ-μάρτυρος τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Γιάμπλεστσεϊ Πολωνίας (1942) (Π).
8.Εὑρέσεως θαυματουργοῦ εἰκόνος Θεοτόκου Καμουλιανῶν (Α).