8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1.Αἰμιλιανοῦ ᾿Επισκόπου Κυζίκου (820).
2.Μύρωνος ᾿Επισκόπου Κρήτης (350).
3.᾿Ελευθερίου, Λεωνίδου μαρτύρων ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς Παίδων (14ος αἰών).
4.Δέκα ἀσκητῶν ἐν Αἰγύπτῳ.
5.Δύο μαρτύρων ἐν Τύρῳ.
6.Θεοδοσίου ᾿Αραβίας μάρτυρος.
7.Τριανταφύλλου τοῦ ἐκ Ζαγορᾶς μάρτυρος (1680).
8.᾿Αναστασίου Θεσσαλονίκης νεομάρτυρος τοῦ ἐκ Βουλγαρίας (1794).
*
9.Στειρακίου μάρτυρος.
10.Γκορμιζντὰς τοῦ Πέρσου μάρτυρος (ΡΔ).
11.Ζωσιμᾶ καὶ Σαββατίου τῶν ἐν Σολόφκυ. (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1566).
12.Γρηγορίου εἰκονογράφου τοῦ ἐν Κιέβῳ (12ος αἰών).
13.Γρηγορίου Σιναΐτου τοῦ ἐν ῎Αθῳ (1346) (ΡΔ).
14.Ευθυμίου ἡγουμένου ἐν Γεωργίᾳ (1804) (Α) (Γε).
15.Γρηγορίου Θαυματουργοῦ τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (14ος αἰών).
16.Γκάνας συζύγου ἁγίου Σαντοὺρν ἐν Οὐαλλίᾳ (6ος αἰών) (Κ).