7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1.Δομετίου Πέρσου μάρτυρος καὶ δύο σὺν αὐτῷ μαθητῶν (363).
2.῍Ωρ τοῦ ἐν Θηβαΐδι (390).
3.῾Υπερεχίου τοῦ Παραδείσου.
4.Δέκα χιλιάδων ἀσκητῶν τῆς Θηβαΐδος (Ε).
5.Ποταμίας μάρτυρος τῆς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ τῆς θαυματουργοῦ.
6.Ναρκίσσου Πατριάρχου ῾Ιεροσολύμων (213).
7.Μαρίνου στρατιώτου καὶ ᾿Αστερίου συγκλητικοῦ, μάρτυρος ἐν Καισαρείᾳ Παλαιστίνης (260).
8.Σώζοντος Νικομηδείας μάρτυρος.
9.Θεοδοσίου τοῦ Νέου, Θαυματουργοῦ τοῦ ἐν Πελοποννήσῳ (862).
10.Δομετίου Φιλοθεΐτου τοῦ ἐν ῎Αθῳ (16ος αἰών).
11.Νικάνορος τοῦ ὄρους Καλλιστράτου (1519).
*
12.Εἰρήνης Αὐγούστης.
13.Πουλχερίας Αὐγούστης.
14.᾿Ιωσὴφ τοῦ Κρητός, τοῦ Γεροντογιάννη ἐκ Σητείας (1874) (Α).
15.Ποιμένος τοῦ Κιέβου τοῦ ἀσθενοῦς (1110).
16.Ποιμένος τοῦ Κιέβου τοῦ Νηστευτοῦ (13ος αἰών).
17.Μητροφάνους ᾿Επισκόπου Βορονέζ. (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1832).
18.Θεοδώρας τῆς Σίλα τῆς ἐν Ρουμανίᾳ (18ος αἰών) (ΡΔ) (Ρο).
19.᾿Ιὼβ τοῦ Οὐτσέλσκ.
20.᾿Αντωνίου τῆς ῎Οπτινα (1865).
21.Βαρτὰν μάρτυρος ἐξ ᾿Αρμενίας (῾Αγιολόγιον Τσολακίδου).
22.Μερκουρίου ᾿Επισκόπου Σμολὲνσκ τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1239).
23.᾿Αλεξάνδρου Χοτοβίτσκι ἱερομάρτυρος (Α) (Ρ) (καὶ 12/12, 13/12 καὶ 25/1)
24.Βικτρικίου ᾿Επισκόπου Ρουέννης Γαλλίας (4ος αἰών) (Α) (Γ).
25.Κρεφέτου ἡγουμένου Μονῆς Πλάκας (Σικελίας) (1116) (Οἰκουμ. Πατριαρχεῖον).