4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1.Τῶν ἐν ᾿Εφέσῳ ἑπτὰ παίδων· Μαξιμιλιανοῦ, ᾿Ιαμβλίχου, Μαρτινιανοῦ, ᾿Ιωάννου, Διονυσίου, ᾿Εξακουστοδιανοῦ καὶ ᾿Αντωνίου (250).
2.Εὐδοκίας μάρτυρος ἐν Περσίᾳ. (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (362).
3.Θαθουὴλ μάρτυρος.
4.῎Ιας καὶ τῶν σὺν αὐτῇ 9000 ἐν Περσίᾳ μαρτυρησάντων.
*
5.᾿Ελευθερίου Κωνσταντινουπόλεως μάρτυρος (4ος αἰών).