31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1.Κατάθεσις τῆς ῾Αγίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου (395-408).
*
2.᾿Ανδρέου, ῾Ηρακλείτου καὶ πολλῶν μαρτύρων.
3.Φιλεόρτου μάρτυρος.
4.Διαδόχου μάρτυρος.
5.῾Επτὰ Παρθενομαρτύρων ἐν Γάζῃ μαρτυρησάντων.
6.Τριακοσίων ἑξήκοντα ἓξ μαρτύρων Νικομηδείας.
7.Τεσσάρων Μαρτύρων ἐν Πέργῃ.
8.Γενναδίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (471)
9.Γενναδίου Σχολαρίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
10.Τεσσάρων χιλιάδων ἐν Τιφλίδῃ μαρτύρων (Α) (Γε).
11.Νεομαρτύρων ἐν ᾿Ιασενόβατς τῆς Σερβίας (20ος αἰών) (ΡΔ) (Σ).
12.᾿Ιωάννου μητροπολίτου Κιέβου (1089) (ΡΔ).
13.᾿Αϊδάν, ᾿Επισκόπου Λιντισφαίρν (651) (Α) (ΡΔ) (Κ).
14.᾿Ινσγουαϊθ (Eanswythe) ἡγουμένης τοῦ Φολκεστόουν ᾿Αγγλίας (640) (Κ) (ΡΔ).
15.Καθμποῦργκε (Kathbourge) τῆς ἐν Βρεττανίᾳ (Κομοδάτου Χ. Οἱ ῞Αγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων.