30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1.᾿Αλεξάνδρου, ᾿Ιωάννου καὶ Παύλου τοῦ Νέου, Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως (340) (595) (784).
2.῝Εξ Μαρτύρων ἐν Μελιτηνῇ.
3.Δέκα ἓξ Μαρτύρων ἐν Θήβαις.
4.Φαντίνου τοῦ θαυματουργοῦ τοῦ ἐκ Καλαβρίας (9ος αἰών) 25/7.
*
5.Σαρματᾶ τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ.
6.Χριστοφόρου τοῦ ἐν Παλαιστίνῃ (6ος αἰών).
7.Βρυεννίου Νινευΐ (318).
8.Εὐλαλίου ᾿Επισκόπου Λαπίθου.
9.Φὐλακος (ἑορτ. Εὐστρατιάδου) (Α).
10.᾿Αλεξάνδρου τοῦ ἐν Σβὶρ (1533) (Ρ) (ΡΔ) (Αθ).
11.᾿Αλεξάνδρου Νέφσκυ (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1724).
12.Δανιήλ, πρίγκηπος Μόσχας. (᾿Ανεύρεσις λειψάνων) (1652).
13.Σύναξις ἁγίων ἱεραρχῶν ἐν Σερβίᾳ· Σάββα Ι (1237), ᾿Αρσενίου Ι (1266), Σάββα ΙΙ (1269), Εὐσταθίου (1285), ᾿Ιακώβου (1292), Νικοδήμου (1325) καὶ Δανιὴλ (1338), ᾿Ιωαννικίου (1354), ᾿Εφραὶμ ΙΙ (1395), Σπυρίδωνος (1388), Μακαρίου (1574) καὶ Γαβριὴλ Ι (1659), Σάββα ΙΙΙ, ᾿Ιωάννου, Μαξίμου, Νίκωνος καὶ Γρηγορίου, (Σ) (ΡΔ) (Α).