3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1.᾿Ισαακίου, Φαύστου, Δαλματίου (5ος αἰών).
2.Στεφάνου, Πάπα Ρώμης ἱερομάρτυρος (257) (Α) (Ε).
3.Σαλώμης μυροφόρου.
4.Θεοκλητοῦς τῆς Θαυματουργοῦ. (9ος αἰών) (Α) (ΡΔ) (Ρ).
5.᾿Ιωάννου Πατελαραίας ἡγουμένου καὶ ὁμολογητοῦ.
*
6.᾿Ιωάννου Μοναχοῦ καὶ ᾿Ιωάννου τοῦ Νέου ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Εφέσου.
7.Κοσμᾶ Παλαιστίνης εὐνούχου καὶ ἐρημίτου (6ος αἰών).
8.᾿Αντωνίου Ρωμαίου τοῦ ἐν Νόβγκοροντ (1147).
9.Ραντζένη τοῦ ἐν Γεωργίᾳ, πρωτομάρτυρος τοῦ Πέρσου (ἢ Ραζντένη) (457) (Ρ) (Α).
10.Θεοδώρας μοναχῆς τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ Θεοπίστης θυγατρὸς αὐτῆς (ΡΔ).
11.Κοίμησις ᾿Ιγνατίου, ἱερομονάχου ἐν Χαρμπὶν Μαντζουρίας (1958) (ΡΔ).